Thursday, 8 March 2018

STOP BREXSHIT, Herald Gymraeg 7 Mawrth 2018

‘The Brexit people voted for’, ydi’r ystrydeb ddiweddaraf i gael ei chwydu allan gan yr arch-Brexiteers er fod pawb yn ei iawn bwyll yn gywbod yn iawn fod y bleidlais dros adael yr UE wedi bod yn un aml-reswm a chymleth iawn. Mewnfudwyr oedd yn poeni gormod o’r boblogaeth a bleidleisiodd dros adael ond byddai eraill yn dadlau fod nhw isho gweld mwy o arian yn mynd i’r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol. Doedd na rioed un Brexit.

Cawsom ‘Brexit means Brexit’, ‘Red, White and Blue Brexit’ a wedyn ‘Jobs First Brexit’. Malu awyr llwyr. Golygu dim. A’i oes yr ystradebau (hawdd / rhy hawdd) yw hi felly? Oes hyn a hyn o eiriau ar Trydar a dyna ni. Popeth yn syml. Dim brawddegau rhy hir.

Pwy fydda wedi dychmygu? Dyma ni yn gwrando ar areithiau diweddar John Major a Tony Blair a beth bynnag rydym yn ei feddwl am safbwyntiau a pholisiau Major a Blair yn y gorffennol (a mae digonedd o bethau i’w anghytuno a nhw) rhaid cyfaddef fod y ddau wedi mynegi pryderon ddigon pwyllog, call a rhesymol am effeithiau bosib Brexit.

Iawn ein bod yn cytuno /anghytuno a gwleidyddion – dyna ydi gwelidyddiaeth. Iawn ein bod yn dadlau. Iawn ein bod yn trafod. Welais i rioed gymaint o ddadlau yn erbyn dadlau na sydd yn dod o geg y Brexiteers. ‘You lost – get over it’, ‘Let’s just get on with it’. Chwerthinllyd onibai fod eu dadleuon mor ddifrifol wrth-ddemocratig (ond tydi’r eironi yna byth yn mynd i fod yn amlwg iddynt).

Does dim ond rhaid gwylio BBC Question Time yn wythnosol i glywed yr ystradebau yn llifo gan bobl yn gweiddi yn fochgoch - ond peidiwch a galw nhw’n hurt. Hurt bost yn agosach ati. Mae’r ddadl bellach wedi troi yn ddadl dros beidio cael dadl o gwbl. Tydi’r Senedd ddim hyd yn oed i ddadlau yn ôl rhai o’r mwyaf bochgoch.’jest get on with it’.

Yn amlwg mae pob cell yn fy nghorff yn gwrthwynebu ffolineb Brexit ond mae’r ffaith fod cymaint bellach ‘wedi diflasu’ hefo’r holl drafod am Brexit yn dangos yn glir pa mor bell rydym yn llithro lawr llwybr diniweidrwydd gwleidyddol – a mae hyn yn frawychus. Tydi Brexit heb ddigwydd eto. Dyna oedd pwynt Major – roedd pleidlais dros adael heb wybod lle roedd y pwynt cyrraedd.

Dychmygwch ysgariad. Cytuno i ysgaru. Dechrau gweiddi – ‘Jest get on with it’, ond mae angen datrus pethau yn gyfreithiol, mae angen delio gyda’r tŷ, yr eiddo, y plant. ‘Jest get on with it’. ‘You lost’. Fydda neb yn gweld hyn yn rhesymol nac yn effeithiol go iawn er gwaetha y drama bosib o ysgaru. Er mai’r cyfreithwyr sydd yn ennill ‘go iawn’ fel mae nhw’n dweud – anodd datgymalu heb ddelio a’r materion cyfreithiol – pam fod hynny mor anodd i’w weld yng nghyd destun Brexit? (Heblaw wrthgwrs fod Davies, Fox, Gove a Boris wedi dweud byd pethau yn hawdd – na phoener)

Felly oedd hi ar ‘Pawb a’i Farn’ yn ddiweddar ar S4C. Dyma chi raglen dwi’n gwerthfawrogi’r cyfle i fod ar y panel ond mewn gwirionedd byth yn fwynhau. Tydi’r gwleidyddion ar y panel byth yn datgelu gormod, gwell iddynt beidio. Y tro yma gofynwyd gwestiwn am brinder nyrsys a rhaid oedd ateb drwy ddweud fod Brexit yn cael effaith yn barod o ran prinder nyrsyr yn enwedig o’r Undeb Ewropeaidd.

Do fe gafwyd gymeradwyaeth gan rai, ond mynegwyd diflastod gan eraill ein bod yn dal i drafod Brexit, yn enwedig felly gan ‘trols’ Twitter. Bron a bod fod rhywun yn gwylltio cymaint am hyn a mae rhywun yn anghytuno a Brexit ei hyn. Tydi’r ddadl ddim drosodd. A hynny o bell ffordd.

Dim ond Dydd Gwener dwetha cafwyd araith May yn amlinellu yn fras ei gweledigaeth ar gyfer Brexit. Beth bynnag eich barn – roedd angen gwrando ar May er mwyn cael y cyfle i weld sut mae’r ddadl a’r dadleuon am ddatblygu dros y misoedd nesa.

Bron a bod (a mae hyn yn ddewud mawr) ond bron a bod fod gan rhywun biti dros May. Digon o waith fod Corbyn yn dymuno gwisgo ei sgidiau hi ar y foment yma achos mae hi mewn lle anodd iawn. Yn gyntaf (fel sydd wedi bod mor amlwg erioed gyda Brexit) rhaid i May rhywsut neu’i gilydd uno’r farn o fewn y Ceidwadwyr. Dyma rhywbeth roeddwn yn ddadlau hefo’r Ceidwadwr Aled Davies a’r Pawb a’i Farn.

Yn ail, rhaid darbwyllo’r Undeb Ewropeaidd fod modd dod i gytundeb a chyfaddawd – anodd gwybod pa mor agos yda ni i’r lan ar ôl araith may dydd Gwener. Do fe awgrymodd May y bydd rhai pethau yn ‘wahanol’ os bydd Prydain yn gadael y Farchnad Sengl. Dyma y tro cyntaf dwi’n credu i ni glywed hyn gan y Llywodraeth yn hytrach na rhai fel Soubry. Beth oedd May yn ddweud go iawn yw fod yn berffaitrh bosib bydd rhai sectorau a rhai ohonnom mewn sefyllfa gwaeth tu allan i’r Farchnad Sengl.

Ar ddiwedd yr araith gofynwyd i May os oedd yr holl fusnas Brexit yma werth y drafferth? Chwerthodd May a wedyn ateb nad oedd gan y Llywodraeth ddewis ond ymateb i ganlyniadau’r refferendwm. Pleidleisio dros aros wnaeth May. Roedd y wen yn adrodd cyfrolau. Pa wleidydd, nid Corbyn hyd yma yn sicr, sydd yn mynd i wynebu’r wlad a chyfaddef fod yr holl beth yn gangymeriad anferth.

Efallai ar ddiwedd yr holl broses o drafod gyda’r UE bydd pethau yn gliriach. Bydd y canlyniadau o adael yn fwy amlwg. Y manteision (oes rhai?) yn amlwg. Rwyf yn byw mewn gobaith bydd pawb yn callio.Friday, 23 February 2018

Laura Ashley, Herald Gymraeg 21 Chwefror 2018Paul Simenon, Viv Albertine, Tessa Slits

Tyfu fyny yn Sir Drefaldwyn, Llanfair Caereinion, roedd ‘Laura Ashley’ yn enw cyfarwydd. Dyna lle roedd mamau cymaint o fy nghyfoedion ysgol yn gweithio. Dal y bws i Garno yn ddyddiol, “gweithio yn Ffatri Laura Ashely”. Nid bod ni (cyn ein harddegau) unrhyw gallach beth oedd ffasiwn a gwisgoedd Laura Ashely. Does dim disgwyl i hogia 10 oed fod a diddordeb yn y fath bethau Jest gwybod fod cymaint yn gweithio yn ‘Ffatri Laura Ashely’ oedda ni

Carreg Gristnogol Cynnar Carno


Doedd dim angen gwybod mwy. Rhai blynyddoedd yn ddiweddarach wrth sgwennu un o fy nghyfrolau ar archaeoleg Cymru ar gyfer Gwasg Carreg Gwalch (Cam Arall i’r Gorffennol, Safleoedd archaeolegol yng ngogledd-ddwyrain Cymru a’r gororau, 2016) dyma fentro crybwyll, na - llwyddo ddyliwn i ddweud, i gyfeirio at Laura Ashley.

Ym mynwent Carno mae ei charreg fedd (1925-1985). Ysgrifennais yn y llyfr am y garreg fedd hynod o’r 7fed neu’r 8fed ganrif sydd i’w chanfod oddifewn i Eglwys Ioan Fedyddiwr. Carreg sydd yn rhyfeddol am y ffaith fod y gylch-groes wedi ei greu drwy bynshio tyllau i siap y groes a’r cylch amgylchol – gallwlch weld y tyllau unigol wedi eu cnocio er mwyn creu y siap cyfan.

Dyma sgwennais am Garno / Laura Ashley yn y gyfrol:

“O ddiddordeb hefyd, ym mynwent Eglwys Ioan Fedyddiwr, mae carreg fedd yr arloeswraig a chynllunydd dillad, Laura Ashley (1925-1985). Gwelwn lle roedd gweithfeydd Laura Ashley yma yng Ngharno ar hyd yr A470 wrth deithio am y gogledd. Un o fy hoff storiau Laura Ashley yw fod ei merch hynaf, Jane, yn astudio yn Ysgol Gelf Chelsea yn y 1970au ac yno daeth i adnabod aelodau o’r grwp punk The Clash a Viv Albertine o’r Slits. Bu Jane yn gyfrifol am ddelwedd Laura Ashley yn ystod y 1970au hwyr a’r 1980au a fel ffotograffydd perswadiodd Viv i fodelu gwisgoedd Laura Ashley tra’n sefyll hefo Mick Jones a Paul Simenon o’r Clash yn eu dillad rock’n roll. Rhaid fod y pyncs ifanc yn brin o bres a does dim rhaid dweud na fu defnydd helaeth o’r delweddau rhag dychryn cwsmeriaid arferol Laura Ashley”.

Clash a Slits yn modelu Laura Ashley

Y pwynt roeddwn am ei wneud yma yw fod yn bwysig cadw golwg ar y ‘darlun mawr’, y dirwedd ddiwyliannol ehangach – fod y garreg fedd 7fed-8fed ganrif yn bwysig heb os, ond fod hefyd angen cadw golwg ar y cyd-destun lleol. Carno = Laura Ashley. Neu, dyna fydda ni gyd wedi ddweud yn yr ysgol gynradd.Rhan o fy ngwaith yw arwain teithiau tywys. Ar ein ffordd am Gastell Dolforwyn yn ddiweddar gyda fy nghyd-weithwyr Sian Robers a Mandy Whithead rhaid oedd taro mewn i weld y garreg fedd hynafol a charreg fedd Laura Ashley wrth i ni deithio drwy Garno ar ein ffordd am Abermiwl. Tydi’r eglwys ddim bob amser ar agor felly bachwch unrhyw gyfle mae’r arwydd ‘Ar Agor’ ger fynedfa’r fynwent.

Amhosib fydda i mi yrru heibio a’r eglwys ar agor. Rhyfeddol yw’r unig ddisgrifiad o’r garreg fedd 7fed-8fed ganrif. Does dim modd rhyfeddu arni yn rhy aml. Felly hefyd gyda carreg fedd Laura – does dim o’i le a chydnabod a tharo parch i Laura os oes cyfle.


Ganed Laura ym Merthyr – pwy fydda wedi meddwl – hogan o’r Cymoedd. Ym mhen pella’r amgueddfa yng Nghastell Cyfarthfa, bron a bod wedi ei guddio gan wisgoedd Julien Mcdonald (hogyn o Gyfarthfa) mae dwy ffrog Laura Ashley. Gwaith am ‘llusgodd’ i Gyfarthfa, a hynny heb owns o wrthwynebiad. Cafwyd taith dywys o’r amgueddfa gan un o’r swyddogion ac er fy mod i yn gyfrifol am griw ar daith o dde Cymru dyma oedd fy nghyfle i ddianc am 5 munud a chael syllu ar wisgoedd Laura Ashley, ben fy hyn, mewn llonydd – tra roedd pawb arall yn cael eu twywys o amgylch hanes y Crawshays.

Y noson honno roeddwn i a’r criw yn aros yn Neuadd Llangoed, Llyswen ger Aberhonddu. Pan brynwyd yr adfail gan Bernad Ashley (gwr Laura) ym 1987, cyfeirwyd at y neuadd fel ‘Castell Hengoed’ ond adeilad Jacobeaidd 17eg ganrif oedd yma yn wreiddiol.

Ail-gynllunwyd y neuadd gan Clough Williams-Ellis yn 1912. Dyma gomiswin cyntaf Clough o unrhyw sylwedd – yn bell cyn iddo ddychmygu Portmeirion. Yng nghoridor y llawr cyntaf mae cynlluniau pensaerniol Clough i’w gweld wedi eu fframio ar hyd y waliau.


Yn uchel ar yr ail lawr mae ffram yn cynnwys dilledyn cyntaf Laura Ashley. Gwaith hogan ysgol? Amrwd a ru’n blodyn mewn golwg. Gwelir ‘safetypin’ yn dal rhan o’r ffedog at ei gilydd. Gwych. Amrwd. D.I.Y. Ond pwysig. Pwysig iawn.

Dyma ddechrau’r broses. Dechrau’r diddordeb efallai? Pwy sydd yn creu perffeithrwydd ar yr ymdrech gyntaf? Rhaid dysgu a gwneud cangymeriadau lu – dyna’r broses.
Bydd darllewnwyr yr Herald Gymraeg yn hen gyfarwydd a’r bregeth. Fod angen cynnwys holl agweddau diwylliannol Cymru, yr holl elfennau creadigol a ieithyddol os am weld y darlun llawn. Does dim modd osgoi Laura Ashley felly, nid ym Merthyr, nid yng Ngharno a nid yn Neuadd Llangoed (er ei chysgod a dylanwad yn unig sydd yn Llangoed – roedd hi wedi ein gadael cyn i Bernard brynnu’r safle).

Fel ‘punk’ yn ei arddegau yn Llanfair Caereinion ddychmygais i rioed bydda fy ‘arwyr’ Mick a Paul o’r Clash a fy pin-up Viv Albertine o’r Slits yn cael eu cynnwys mewn llyfr ar archaeoleg mewn pennod am Garno a Laura Ashley acharreg fedd o’r 7fed-8fed ganrif. Dyma fi, heddiw, wrth fy ngwaith yn METHU osgoi Laura Ashley.Angen mwy o Gymraeg yn y Byd Archaeolegol, Llafar Gwlad 139

Dychmygaf nad oes fawr gwaeth i glustiau’r Cymry na chlywed rhywun gyda ‘tatan yn ei geg’ yn cam ynganu enwau llefydd, yr union lefydd hynny yn ein broydd sydd mor agos at ein calonau. Wel, dyna chi rhywbeth rwyf yn gorfod ei ddioddef bron yn ddyddiol yn maes archaeoleg yng Nghymru.

Cofiaf fy hyn yn fyfyriwr ifanc a diniwed 18oed yn astudio cwrs gradd archaeoleg ym Mhrifysgol Cymru Caerdydd rhwng 1980 a 1983 ac yn gorfod dioddef gwrando ar ddarlithydd yn cyfeirio at Gastell Odo ger Aberdaron fel “Castle Ewdew” a hynny dro ar ôl tro ar ôl tro.

Castell Odo oedd un o’r safleoedd pwysig hynny oedd yn y gwerslyfrau oherwydd y ffaith  fod y cyfnod o ddefnydd o’r safle yn pontio’r Oes Efydd Hwyr a’r Oes Haeran cynnar. Cloddiwyd y safle gan yr Athro Leslie Alcock ac awgrymodd ei ganlyniadau fod yma ddefnydd hir o’r safle cylchfur dwbl (dau glawdd o amgylch y gaer).

Dim ond yn Llŷn mae’r safleoedd cylchfur dwbl yma i’w cael mewn gwirionedd yng ngogledd Cymru. Arddull o godi bryngaerau wedi ei neilltuo i ardal ddaearyddol gyfyngiedig iawn – pen orllewinol penrhyn Llŷn i bob pwrpas.
Yn amlwg, doedd y ‘Rhys 18 oed’ ddim am godi ar ei draed mewn darlithfa a chywirio Athro o Brifysgol Cymru, dim ond eistedd yna yn chwerthin yn ddistaw nes i mewn gwirionedd. Doedd neb arall yn fy mlwyddyn i yn siarad Cymraeg, doedd yna neb arall yn sylwi – i bawb arall roedd “Ewdew” yn enw Cymraeg cywir siwr o fod.

Ella y dyliwn i fod wedi dweud “look with all due respect, you need to get your facts and dates correct, but you also need to get your Welsh pronounciation correct as well”. Dyna sut roeddwn yn teimlo.

Bellach, rwyf wedi cyhoeddi dwy gyfrol am archaeoleg Cymru drwy Gwasg Carreg Gwalch a wedi cyffwrdd a’r ddadl gyfarwydd hon sawl gwaith wrth sgwennu’r cyfrolau. Os yw’r archaeolegwyr a chymaint o ddiddordeb yng Ngymru sut nad ydynt yn dysgu’r iaith? Cwestiwn da a phwysig.

Parhau mae’r tatenau mewn ceg, rhai yn waeth na’i gilydd. Bellach mae Odo yn “Odow” sydd fymryn (ond dim ond mymryn) llai poenus i’r glust. Yn anffodus i’r archaeolegwyr mae safle arall cylchfur dwbl cyfagos i Gastell Odo o’r enw Meillionydd yn cael ei gloddio ar hyn o bryd gan Brifysgol Bangor. A’r pa bwynt mae cam-ynganu yn dangos diffyg parch at y lle, at yr iaith? Cwestiwn.

Does dim dwy waith fy mod yn teimlo fel llais unig Cymraeg yn y byd archaeolegol. Nid fi yw’r unig archaeolegydd Cymraeg ei iaith o bell ffordd, ond does dim hanner digon ohonnom. Does dim digon ohonnom i sicrhau fod cyfarfodydd a darlithoedd cyhoeddus angen bod yn ddwy-ieithog.

Wrth gyfeirio at ‘ddiddordeb y di-Gymraeg’ yn ein archaeoleg, hanes, gwlad, tirwedd cyfeiriaf yn aml mai teledu du a gwyn sydd ganddynt yn hytrach na theledu lliw HD. Dim ond rhan o’r darlun mae nhw yn gallu ei weld heb yr iaith. Felly pam ddim dysgu Cymraeg? Cwestiwn.

Ond, wrth awgrymu hyn yn ‘garedig’ rhaid hefyd atgoffa’r Cymry Cymraeg sydd yn cael pwl o chwerthin hunnan gyfiawn wrth i mi ddweud pethau fel hyn yn gyhoeddus – mae’n rhaid I ni fod yno, yn ymwneud a’r maes – nid cwyno am “Saeson” ac “Edward Iaf “eto ac eto.

Bydd unrhywun sydd wedi darllen fy ngholofnau yn Llafar Gwlad, yr Herald Gymnraeg neu’r ddwy gyfrol Carreg Gwalch yn gyfarwydd a’r bregeth. Ond tydi’r bregeth ddim yn agos at ddiweddglo.

Yn ddiweddar mynychais daith gerdded wedi ei threfnu gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd â Chastell Dolbadarn gyda’r archaeolegydd Spencer Smith yn ein tywys. Spencer yw’r archaeolegydd sydd wedi gwneud cymaint o waith yn ddiweddar yn astudio parciau hela a gerddi canol oesoedd. Spencer sydd hefyd wedi gwneud gawith diweddar ar Sycharth, cartref Glyndŵr ger Llangedwyn. Ail edrych ar waith cloddio Hague (1966) yn Sycharth yn y 60au wnaeth Spencer gan daflu llawer mwy o oleuni ar gynllun a’r arferion dydd i ddydd yn Sycharth. Gwaith pwysig.

Wrth ein tywys o amgylch Castell Dolbadarn mae’n amlwg fod Spencer yn edrych ar ddefnydd a statws y castell Cymreig yma yn hytrach na’r nodweddion archaeolegol arefrol. Hynny yw, yn amlwg, mae Spencer yn dangos sut mae’r muriau yn cysylltu, pa dwll sydd yn ddrws, yn ffenestr, yn le tân neu yn doiled garderobe.

Yr hyn gafodd ei amlygu go iawn gan Spencer oedd fod Dolbadarn yn gastell ar gyfer brenin. Y ‘brenin’ oedd Llywelyn ab Iorwerth i ddechrau a wedyn Llywelyn ap Gruffudd yn ddiweddarach. Tywysogion Gwynedd mewn geiriau arall, a Llywelyn Fawr rhywbryd rhwng 1220-1230 oedd yn gyfrifol am godi’r castell hynod hwn wedi ei fodelu ar dwr crwn (gorthwr) Wakefield yn Nhwr Llundain yn ôl Spencer.

Yn ‘draddodiadol’ rydym wedi cyfeirio at y twr crwn yn Nolbadarn fel un tebyg i’r tyrrau crwn ar hyd y Mers, cestyll fel Bronllys neu gastell Tretŵr. Rwyf wedi awgrymu fod twr hynod William Marshall yng Nghastell Penfro wedi gosod y ‘blueprint’ os mynnwch ond mae Spencer yn argyhoeddedig mai Twr Wakefield yw’r tebygaf o ran arddull pensaerniol i Gastell Dolbadarn.Os felly byddai Llywelyn Fawr wedi ymateb yn gynnar iawn i’r datblygiadau gan Harri III yn Nhwr Llundain. Fel arfer mae haneswyr yn cyfeirio at gyfnodau o ail-adeiladu ac addasu yn Nhwr Llundain o 1217-1227 a wedyn o 1238 ymlaen. Byddai angen sicrwydd pryd cychwynwyd y gwaith o godi twr Wakefield os yw damcaniaethau Spencer yn gywir.

Os yw Wakefield yn dyddio o’r cyfnod 1238 ymlaen, byddai’r gwaith adeiladu wedi hen ddechrau yn Nolbadarn. Os felly mae sawl cwestiwn – a yw’r gorthwr crwn yn Nolbadarn yn hwyrach na chyfnod cychwynol y castell a’r cysylltfur allannol? Oes dau cyfnod o adeiladu yn Nolbadarn?

Ydi Spencer yn anghywir, os yw Wakefield yn adeilad o 1238 ymlaen?
Beth bynnag yw’r gwirionedd yma mae Spencer wedi codi cwestiynau a wedi dangos fod angen i ni edrych ar Gastell Dobadarn hefo llygaid llawer mwy agored na sydd wedi bod mewn defnydd hyd hyn.

Dangosoidd Spencer fod gan Siwan ystafell a gardd ei hyn, arwahan i ystafelloedd y brenin yn y twr crwn. Siwan wrthgwrs oedd merch Brenin John a gwraig Llywelyn Fawr, ffaith sydd yn amlygu beth oedd union statws tywysogion Gwynedd yn y 13eg ganrif.Felly mae Castell Dolbadarn yn llawer llawer pwysicach na rydyn wedi sylweddoli. Dim ond 20 oedd yn cael mynychu’r daith gerdded. Roedd Cymry Cymraeg yn eu plith ond doedd hon ddim yn sgwrs ddwy-ieithog. Nid beirniadaeth ar Spoenbcer yw hyn ond adlewyrchiad o sefyllfa gyffredinol o ran archaeoleg yng Nghymru sydd angen ei newid.

Llyfryddiaeth:
Hague, D, B, Warhurst, C., 1966, ‘Excavations at Sycharth Castle, Denbighshire, 1962-63’ Archaeologia Cambrensis Vol CXV  tt 108-127
Smith, G, S., 2014, ‘Excavations at Sycharth Castle 50 Years On’ medievalparksgardensanddesignedlandscapes.wordpress.com
Smith, G,S., 2003,  ‘Report on the Geophysical and Historical Survey at Sycharth Motte and Bailey’, Transactions of the Denbighshire Historical Society, Vol 52.
Smith, G,S., Recent research on Parks, gardens and Designed Landscapes of Medieval North Wales and the Shropshire Marches, PDF ar lein


Friday, 16 February 2018

Glofa Berw, Cors Ddyga, Herald Gymraeg 7 Chwefror 2018‘

Lluniau drwy garedigrwydd Dan Amor
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd


Cors Ddyga’ medda nhw, Malltraeth Marsh yn Saesneg OND mae dau le gwahanol neu dwy gors – Cors Ddyga i’r dwyrain o Afon Fawr (Aber Cefni) a Chors Malltraeth i’r gorllewin o Malltraeth ac yn ymestyn bron hyd at Llangefni. Llygredd o’r enw Tygai sef y sant 6ed ganrif yw ‘Ddyga’ – Cors Tygai yw hwn go iawn felly?

Ar y cyd a’r RSPB roedd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd wedi trefnu diwrnod i glirio o amgylch ffermdy a beudy Glofa Berw yng Nghors Ddyga. Anodd dweud beth yn union oedd perthynas y ffermdy a’r gwaith glo drws nesa ond mae’r adeiladau o’r un cyfnod (hanner cyntaf y 19eg ganrif ar gyfer yr adeiladu glofaol).

Ein gwaith ni fel criw o archaeolegwyr ar y diwrnod oedd clirio dipyn o’r llysdyfiant a mieri tu allan i’r bwthyn a’r beudy a wedyn dechrau taclo’r tyfiant tu mewn i’r adeiladau. Wrth gyrraedd yn y bore dychmygais bod mwy na diwrnod o waith o’n blaenau ond erbyn amser cinio roedd rhywun yn dechrau gweld effaith ein hymdrechion.

Gan fod cymaint o’r tyfiant yn fieri mwyar duon, roedd talpiau yn llusgo gyda’u gilydd wrth i rhywun dorri eu gwaelodion a’r cribyn oedd ein ffrind gorau gan fod cribinio yn caniatau rhywun lusgo darnau sylweddol o’r mieri o’r neulltu yn weddol hawdd.Y bwriad o ran yr RSPB (sydd yn rheoli’r safle) yw gwneud y safle yn fwy atyniadol ar gyfer ymwelwyr. Ymwelwyr yn y cyd-destun yma yw, unai pobl a diddordeb mewn archaeoleg diwydiannol neu yn fwy tebygol pobl yn reidio beics ar hyd y llwybr beicio am Langefni ac efallai am aros yma i gael seibiant neu bicnic neu wrthgwrs, ac efallai yn fwy amlwg, gwylwyr adar yn ymweld a Chors Ddyga.

Peth da yw gweld yr RSPB yn cydweithio a Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd. Dyma ni yr amgylchedd natur a’r hanesyddol yn cerdded llaw yn llaw. Felly ddylia hi fod – does na ddim un yn well na’r llall, ddim un ar draul y llall – dyma’r darlun llawn. Does dim i rwystro’r unigolyn rhag ymddiddori mewn natur ac archaeoleg, adar a hen simdde glofaol.

Bu gweithio glo yn ardal Pentre Berw a Llanfihangel Ysceifiog ar ddechrau’r 19eg ganrif a Glofa Berw yw’r unig un ac adeiladau sydd yn dal i sefyll – y simdde a’r adeilad gefail. Fel soniais uchod – dim ond rhyw 50 medr os hynny sydd rhwng y simdde a’r efail a’r ffermdy – a mae rhywun yn amlwg angen deall yn well beth oedd y berthynas rhyngddynt.

Dyma waith i rhywun yn Archifdy Môn onibai fod rhywun wedi gwneud y gwaith yn barod? Deallais fod rhywun wedi byw yn y bwthyn hyd at y 1980au. Erbyn heddiw mae’n adfail go iawn ac yn edrych fel petae wedi bod yn adfail ers canrif yn hytrach na 30-40 mlynedd ond dyna fo, munud mae’r to wedi disgyn buan iawn mae tŷ yn mynd iddi.

Gwaith ymchwill gwerthfawr felly fyddai recordio sgwrs hefo unrhywun sydd yn cofio’r bwthyn mewn defnydd neu yn well byth os oes unrhyw aelod o’r teulu dal yn fyw. Oes hen luniau ar gael tybed?

Syndod arall (o fath) yw pa mor sydun mae coed yn tyfu tu mewn i adfail, neu drwy’r to neu drwy’r waliau, felly joban arall oedd llifio rhai o’r man goediach o du fewn yr adeiladau. Eto, canlyniad y gwaith fydd caniatau i ymwelwyr grwydro o amgylch y safle yn haws a chael cyfle i werthfawrogi’r adeiladau.

Un o’r nodweddion adeiladol oedd yn drawiadol oedd y bwa uwch ddrws y sied drol neu sied y drol wair. Bwa sylweddol fel petae yn nofio ar awyr iach – er fod rhywun yn gwybod go iawn fod bwa yn cloi wrth ei gilydd ac o ganlyniad yn sefyll yn gadarn. Diolch i’r Rhufeiniaid – y nhw gyflwynodd y bwa i ni yma yng Nghymru mae’n debyg.

Os am wybodaeth pellach (mwy manwl) mae adroddiad 2001 Dr Dafydd Gwyn ‘Anglesey Coal Mines Archaeological Assesment’ Report No 408 ar gael ar safle we Archwilio.Anodd ar hyn o bryd yw gweld gweddillion adeilad yr efail gan fod tyfiant a mieri drosto. Cytunwyd y byddai hwn yn brosiect bach da ar gyfer diwrnod arall a byddai clirio darn o’r efail eto yn caniatau i’r ymwelydd gael gwell dealltwriaeth o’r safle yn ei gyfanrwydd.

Dŵr mae’n debyg oedd y broblem fawr yn y pyllau glo gan fod y tir yma mor isel. Cyn adeiladu Cob Malltraeth roedd y ‘gors’ o dan y llanw wrth i’r mor lifo cyn belled a Llangefni wrth i’r llanw ddod i fewn. Caniataodd y Cob gyfle ar gyfer arall-gyfeirio o ran defnydd o’r tir a dyma ddechrau chwilio am lo. Doedd y glo ddim cystal ansawdd a glo y de a’r dwyrain ac efallai mai dyma pam nad oes neb bellach yn cysylltu Ynys Môn a gweithio glo?

Darn bach o hanes sydd wedi ei anghofio sydd yma ym Mhentre Berw. Hanes bach diddorol a mae’r simdde sydd yn dal i sefyll, ac yn werth ei weld, yn dyst i’r ffaith fod injan stem wedi cael ei leoli yma ar un adeg gyda’r bwrid o bwmpio’r dwr o’r dyfnderoedd. Rhaid bod y dwr yn rhywstr anferthol o ran datblygu’r gwaith.

Un stori drist ar adroddiad Glofa Berw ar safle Archwilio yw fod  iawndal wedi ei dalu i weddwon gweithwyr glo a gollwyd yma yn 1844. Dyna chi stori arall angof ond pwysig. Ewch am dro i Gors Ddyga – ddigon hawdd parcio a llwybrau cyfagos er fod angen sgidiau cerdded.
Thursday, 25 January 2018

Podlediadau, Herald Gymraeg 24 Ionawr 2018


Potter a Mwyn (@ Caer Digoll)


09.02.18 fydd Dydd Miwsig Cymru. Yr is-bennawd yn Saesneg yw ‘Welsh Language Music Day’. Cynllun yn deillio yn rhywle ym mherfeddion Llywodraeth Cymru yw hwn gyda’r bwriad o roi sylw ar ddiwrnod penodol i gerddoriaeth sydd yn cael ei berfformio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Rwan, bu cryn drafodaeth rhyw ben llynedd (dim byd i’w wneud a Dydd Miwsig Cymru) ar Trydar fod ‘cerddoriaeth Gymraeg’ ddim yn ffurf (genre) o gerddoriaeth o ran y diffiniad. Y darn Cymraeg yw’r iaith ond y ffurf cerddorol yw jazz neu blues neu roc neu clasurol – dau beth hollol arwahan. Trafodaeth sydd yn arwain at mwy o drafod – beth felly yw darn o gerddoriaeth offerynnol gyda teitl Cymraeg ond dim gair o Gymraeg yn cael ei adrodd neu ganu?

Engraifft da o hyn yw cân gan Llwybr Llaethog ar un o’u recordiau sengl cynnar o’r enw ‘Malu Cachu’ ond heblaw am y cyflwyniad ‘peidiwch a malu cachu’ does dim gair arall o Gymraeg ar y record hon. Trafodwyd hyn gan Emyr Glyn Williams yn ei erthygl am ‘Y Naid’ yng nghylchgrawn O’r Pedwar Gwynt yn ddiweddar fel arwydd o aeddfedrwydd fod modd cael caneuon offerynnol Cymraeg.

Gadewch i mi fod yn hollol glir. Llynedd dwi’n credu i mi ddatgan y dylid fod pob diwrnod yn ddiwrnod miwsig Cymru – a dyna fyddwn yn ei ddweud ddoe, heddiw ac yfory. Ond, dwi’n dallt yn iawn y gwerth cael ‘diwrnod penodol’ er mwyn denu sylw. Lle bydd hyn yn gweithio yn dda fydd mewn ysgolion led led Cymru.

Does dim dwy waith fod unrhyw ‘esgus’ i hyrwyddo’r Gymraeg a cherddoriaeth gyda’r canu yn y Gymraeg yn bwysig, yn wir yn hanfodol – dychmygwch y sefyllfa mewn ysgol gynradd yn Bagyllt neu Chrughywel – gwych o beth yw cael diwrnod lle mae’r plantos yn cael dawnsio o amgylch y neuadd i gyfeiliant Candelas neu Adwaith. Dechrau’r daith yw hyn !

Felly hefyd gyda’r cyfryngau Saesneg eu hiaith yng Nghymru – ‘take note folks the Welsh language is cool’ – dwi ddim yn amau fod angen rhoi procar dan eu seddau o bryd i’w gilydd. Gwneud y Gymraeg yn rhan o fywyd a phorofiad dydd i ddydd pob dinesydd yng Nghymru yw’r nod ynde.

Dewis yw’r peth arall pwysig. Rhaid cael yr amrywiaeth o ran y ‘ffurf’. Does dim modd cwyno am hynny bellach. Os da chi isho ‘jazz’ yn y Gymraeg gwrandewch ar Burum neu ail-ddarganfyddwch Lleuwen. O ran y bands ifanc mae popeth yna, o ffeministiaieth amgen Adwaith i pop pur Yws Gwynedd, Swnami a Candelas. Mae modelau rol ar gyfer y merched ifanc yn Alys Williams, Serol Serol, Cadno, Heledd HMS Morris heb anghofio Ani Glass a Gwenno. Ac os di rhywun chydig bach mwy gwrthryfelgar mae Pasta Hull a’r Ffug (ac Adwaith unwaith eto) yno i gynhyrfu’r porfeydd glas-welltog braf Cymraeg.

A beth am bobl oed ni? Wel a finnau’n 55oed, dwi yn ystyried fy hyn yn ffan o Adwaith ac Ani Glass ond os dwi isho eistedd lawr gyda’r nos a hel atgofion am ddatblygiad y Byd Pop Cymraeg dros yr hanner canrif ddwethaf – o’r Blew (1967) i Adwaith (2018) dwi’n gallu troi at bodlediad diweddaraf Gareth Potter ‘Yma o Hyd #1 Newid y Gem’, (Mixcloud).

Un da di Potter, ddim yn fodlon hefo hyrwyddo’r Gymraeg yn unig mae ei bodlediad ar gael yn y Saesneg fel ‘We Are Here #1 Welsh Game Changers’. Dyma fodd i’r di-Gymraeg gael blas, aperitif, gafael dwylo cyn y naid – a darganfod y perlau pop o’r Trwynau Coch i Llwybr Llaethog.

A dweud y gwir mae podlediad Potter fel radio amgen Cymraeg – tiwns da gallwch gael ymlaen yn y cefndir hyd yn oed - tra yn goginio, glanhau’r tŷ, ymlacio, paratoi i fynd allan.

Ani Glass a Lisa Gwilym

Os am eistedd a gwrando yn astud (er fod modd gwneud hynny i Potter hefyd wrth reswm) mae podlediadau Llwyd Owen ‘Does dim gair Cymraeg am RANDOM’ (Soundcloud) yn addas. Hyd yma mae Llwyd Owen (awdur nofelau gwych fel Taffia) wedi sgwrsio hefo’r cantorion Carwyn Ellis (Colorama) ac Ani Glass.

‘Ar hap’ fydda’r gair Cymraeg am random mae’n debyg ond di’o ddim yn air nacdi – mae’n ddau air. Wrth sgwrsio hefo Ani Glass mae Llwyd yn ein herio fod awr ar y gweill o ‘acenion Glan Taf’ a gwych o beth yw hynny. Onid yw acenion yn eu holl amrywiaeth Cymreig yn rhan o’r cwilt hyfryd yna da ni yn ei alw’n dirwedd Gymreig?

Drwy neulltuo awr o sgwrs anffurfiol hefo Carwyn ac Ani rydym yn cael cyfle i glustfeinio ar sgyrsiau o sylwedd ond hefyd yn rhai ddigon hwyliog. Hynny yw, digon o waith bydd cyfle i gael ‘ramblo’ neu crwydro heb ormod o gyfeiriad fel hyn ar raglenni radio ffurfiol felly podlediadau yw’r ateb. Os am gael awr o gefndir a damcaniaethau gan Carwyn neu Ani tiwniwch mewn i’r podlediadau gan Llwyd.

‘Amgen’ ydi’r gair mae’n debyg. Amgen i beth? Y prif-ffrwd, y canol y ffordd, y saff a’r cyfforddus – ond mae cymaint ohonnom isho mwy, angen mwy – angen yr amrywiaeth a’r dewis!

Manon H (y ffotograffydd) sydd yn gyfrifol am raglenni ‘No Future’ ar orsaf Radio Platform a mae rhain hefyd ar gael fel archif ar Mixcloud. Fe glywch yr Au Pairs, Joy Division, Subway Sect neu A Certain Ratio ar raglenni Manon. Post-Punk, Goth a’r amgen yw’r arddull ond mae gan Manon ddawn cyflwyno, dewis rhagorol o gerddoriaeth a dealltwriaeth o’r maes. Eto fel podlediad Potter – mae’n awr a hanner dda i gael ymlaen yn y tŷ.

Y broblem fwyf nawr yw cael digon o oriau mewn diwrnod i wrando ar yr holl bodlediadau!

Thursday, 11 January 2018

Peipiau Drewdod Fictoraidd (Victorian Stink Pipes) , Herald Gymraeg 10 Ionawr 2018


Lon Cwm, Y Fron


Rhyfedd sut mae llwybr neu drywydd newydd yn ymddangos. Wedi bod yn rhedeg yng nghoedwig Beddgelert oeddwn i, a digwydd bod fy mod wedi gadael y car yn y pentref yn Rhyd Ddu, wedi rhedeg heibio Tŷ’r Ysgol lle ganed T H Parry-Willams wedyn heibio Bron y Gadair ar y A4085 cyn troi am Lôn Gwyrfai y llwybr troed / beics am Feddgelert.

Rwan mae hwn yn lwybr cyfarwydd, byddaf yn rhedeg heibio Llyn y Gadair, lle arferai fy nhaid bysgota, er rhaid cyfaddef dwi rioed di gweld pysgodyn Torgoch yr Arctig a does dim syniad gennyf os bu fy nhaid, Morgan Thomas, ddigon ffodus i ddal un o rhain? Fel arfer byddaf yn dilyn gwahanol lwybrau i gyfeiriad Llyn Llywelyn a wedyn troi yn ôl am adre (neu oleiaf y car) drwy geisio defnyddio llwybr gwahanol. Nid y llwybrau yng Nghoedwig Beddgelert sydd wedi arwain at drywydd newydd.

Wrth ddychwelyd at y car, dyma sylwi ar bolyn haearn uchel yn cuddio tu cefn i gelynnen ar ochr ddeheuol Bron y Gadair ar ymyl y ffordd. Tynais lun gan feddwl mai hen bolyn lamp ydoedd. Hen bolyn lamp diddorol meddylias a werth cael llun a werth rhoi hwnnw fyny ar Facebook. Dim byd anarferol.


Rhyd Ddu


Felly dyma uwchlwytho fy llun i Facebook yn ‘falch’ fy mod wedi sylwi, a hynny am y tro cyntaf, ar beth dybiwn oedd hen bolyn lamp Fictoraidd. Feddyliais i fawr mwy am y peth, Cawod, bwyd, nôl i weithio. O fewn yr awr roedd rhywun o Lanrug yn fy nghywiro ar Facebook – onid polyn carffosiaeth Fictoraidd oedd hwn yn hytrach na pholyn lamp? Roedd y person oedd yn ymateb yn ymwybodol o ddau bolyn tebyg ym mhentref Llanrug. Un ger Rhes Rythallt a’r llall tu cefn i’r ysgol ar Lon Groes.

Rwan, rhaid oedd cyfaddef mai fi oedd yn anghywir neu yn anwybodus, felly dyma yrru gair o ddiolch at y gŵr yn Llanrug gan fynegi fy ngwerthfawrogiad am y wybodaeth. Deallais felly mai stink pipe neu stench pipe oedd y disgrifiad cywir ar bolion o’r fath ac eu bod yn uchel er mwyn cael yr arogl a’r nwyon i ffwrdd o drwyn eneidiau byw. Cynllun Fictoraidd oedd rhain, cyffredin iawn mewn dinasoedd fel Llundain – ond yn sicr rhywbeth na chlywais i rioed son amdanynt yng Nghymru.

Yn y Gymraeg mae’n debyg mai’r term cywir yw ‘peipen ddrewdod’ neu peipiau drewdod yn y lluosog.

Y cam nesa oedd rhoi stink pipe mewn i Google a dyma gael hyd i blog o’r enw stinkpipes.blogspot.co.uk  Ar y safle yma mae’r awdur yn casglu lleoliadau a’u gosod ar fap. (Does ganddo ru’n yng ngogledd Cymru). Deuthum ar draws blog arall yn canolbwyntio ar stink pipes Llundain stenchpipes.blogspot.co.uk Roedd blog arall o’r enw faded-London.

Dim syndod fod pethau Fictoriadd a phethau yn ymylu ar yr holl beth ‘steam-punk’ yn boblogaidd gyda blogwyr. Bu adfywiad dros y blynyddoedd diweddar yn y diddordeb Fictoriadd – wrth son am ‘steam-punk’ mae rhywun yn meddwl am ffasiwn a pheirianwaith a pheirianwaith / clocwaith yn arbenig – pethau hefo dannedd peiriannol.

Wrth ddychwelyd at y beipen-ddrewdod yn Rhyd Ddu mae rhywun yn sylwi ar y gwaelod addurnedig rhychog a’r ysgrif Hartleys Stoke sef y gwneuthurwyr a seren fach hefyd. Oddeutu 4 medr o uchder yw’r beipen – tebyg iawn i uchder polyn lamp.

Rhaid oedd mynd i weld y peipiau drewdod yn Llanrug felly a chefais ddim trafferth cael hyd iddynt. Adams Ltd York oedd y gweuthurwyr y tro yma, ond fel arall ddigon tebyg yr olwg yw’r polion. A dweud y gwir, hawdd iawn eu methu, hawdd iawn gyrru neu gerdded heibio heb eu gweld, heb feddwl, heb sylwi – OND – munud mae rhywun wedi gweld un beipen ddrewdod mae rhywun yn barod wedyn, yn wiliadwrus – mae’r radar ymlaen!


Llanrug

Er syndod mawr i mi, er rhaid cyfaddef fod hyn wedi codi fy nghalon yn fawr iawn, dyma ymateb gan eraill yn fy nghyrraedd drwy Facebook. Mae’n ymddangos nad y fi a’r gŵr o Lanrug yw’r unig rai a diddordeb mewn hen beipiau drewdod Fictoraidd.

Dyma glywed fod un ar Lon Cwm, Y Fron ger chwarel y Fron a gyferbyn a bynglo Llys Helyg. Eto peipen o wneuthuriad Hartleys Stoke gyda’r gwaelod rhychog a’r ser ar un o’r bandiau a ser hefyd o amgylch coron y polyn. Tebyg felly i beipen ddrewdod Rhyd Ddu.

Ond, dyma chi dda, mae mwy byth yn ymateb. Mae un ger Cae Coch, Lon Bridyn yn Morfa Nefyn, dau ger Gyffin, Conwy, dau tu cefn Min y Môr, Cricieth. Cofiodd un gŵr o Fethesda fod rhai yn arfer rhedeg rhwng Tregarth a Bethesda heibio Maes Ogwen – cwestiwn – ydi rhain dal i sefyll? Dwi heb gael y cyfle i fynd draw i Fethesda eto.

Soniodd rhywun o Gaernarfon fod un ger Tan Coed – dwi’n dal i drio cael mwy o wybodaeth lle yn union mae Tan Coed? Gyrrodd rhywun arall lun o un sydd yn sefyll ger Caeau Ashley ym Mangor Uchaf – a dyna un dwi di basio droeon heb sylwi ar fy ffordd adre o’r BBC. Gyrrodd y canwr Gai Toms lun o beipen yng Nghwm Bowydd.

Soniodd rhywun arall am un o flaen Rhes Tan y Ffynnon yng Nghwm y Glo – ger Lon Gwyrdd? ond methais yn llwyr gael hyd i’r beipen. Efallai fod y beipen wedi ei dymchwel yn y cyfamser? Cefais hanes dau arall yn Nhrawsfynydd. Anhygoel – a hyn ôll yn dilyn un llun ar Facebook.


Os oes unrhywun hefo gwybodaeth pellach am beipiau drewdod byddwn yn falch o glywed. Sgwennwch at yr Herald neu ebostiwch rhysmwyn@hotmail.co.uk

Thursday, 28 December 2017

Addunedau 2018, Herald Gymraeg 27 Rhagfyr 2017
Amser yma’r flwyddyn da ni gyd wrthi’n llunio’n rhestr addunedau ar gyfer y Flwyddyn Newydd. Mae’n beth ddigon rhesymol. Rydym am symud ymlaen gyda charlam yn y flwyddyn newydd a chael gwared a’r holl ‘ddrwg a hyll’ o’r hen flwyddyn. O ran seicoleg personol mae’r broses yn caniatau i’r unigolyn gael golwg newydd ar bethau ac yn fodd o gael gwared a’r pethau hynny sydd wedi bod yn ein dal yn ôl. Digon rhesymol.

Dyma fi felly yn rhestru. Mae dau lyfr gennyf i’w sgwennu, felly efallai nad adduned yw hyn ond bydd rhaid canolbwyntio ar y sgwennu yn ystod 2018. Rwyf yn greadur rhy brysur a mae angen llonydd i sgwennu. Felly rhaid i mi roi chwarae teg i mi fy hyn yn ystod 2018 medda fi. Adduned neu ddim, os dwi ddim yn cymeryd gofal bydd y flwyddyn drosodd a’r llyfrau heb eu sgwennu.

Yn feddyliol rwyf yn agosau at y penderfyniad. Ymwrthod fydd y gair mawr – bod yn fodlon dweud Na!, gwrthod y cynigion gwan ffwrdd a hi a chanolbwyntio ar yr hanfodol.Yr hanfodol yn unig efallai?

Rhywbeth tebyg yw’r teimlad tuag at y bobl yna sydd ond yn creu awyrgylch negyddol o’ch cwmpas. Ar-lein mae hyn mwyaf cyffredin, ac i raddau gan ein bod yn byw y bywyd cyhoeddus Cymareg yma rhaid derbyn fod sylwadau llai caredig yn ymddangos o bryd i’w gilydd ar ein llinell amser Facebook a Twitter. Dim problem a hynny OND, a mae yna o hyd OND yndoes.

OND, mae rhai o’r ‘trolls’ (bratiaith y rhyngrwyd) yn ddiflas. Y diffiniad Saeneg am ‘trolls’ yw “ugly cave-dwelling creatures” sydd wedi cael ei fabwysiadu gan eirfa bratiaith y rhyngrwyd i gyfleu pobl sydd yn aflonyddu, achosi pryder a bod yn gas drwy bostio negeseuon ar y rhyngrwyd. Weithiau cofiwch mae’r ‘trolls’ yn gallu bod yn ffraeth ac yn ddoniol. OND.

OND, ar y cyfan cymeriadau dan-dîn ydi’r ‘trolls’. Yn hapus i fod yn gas neu ffiaidd ar-lein ond digon o waith y byddan yn fodlon dweud yr un peth i wyneb rhywun. Eu hanwybuddu sydd orau, wrthgwrs, wrthgwrs! Amlwg. OND, weithiau mae’n ormod o demtasiwn i beidio dweud rhyw air bach yn ôl. Er mai eu hanwybyddu sydd orau – prin iawn ydi’r ‘trolls’ sydd yn cadw eu sylwadau ar-lein munud mae rhywun yn eu herio.

Felly, wrth lusgo fy hyn yn ôl at fy rhestr addunedau ar gyfer 2018 rwyf yn sgwennu ANWYBYDDU NHW ar frig y rhestr. Rhif 2 os ydynt yn ddiflas iawn neu yn hollol anghywir RHOI GAIR I GALL. Rhif 3, yr opsiwn niwclear. BLOCIO.

Byddaf yn dilyn yr arlunydd Banksy a’r cerddor Brian Eno ar Twitter a wyddo’chi be’ – mae’r ddau yn datgan perlau o ddoethineb sawl gwaith y dydd ar eu llinell amser. Does dim posib i ni gael yr atebion i gyd wrth law a weithiau mae angen mymryn o gymorth, mymryn o gyngor – jest fel y Beibl yn yr hen ddyddiau. Sawl gwaith yn ddiweddar mae Banksy ac Eno wedi darparu’r geiriau angenrheidiol er mwyn cyfeirio rhywun yn nôl at y llwybr sicr.

Felly, wrth lusgo fy hyn yn ôl at y gwaith sgwennu, dwi ddim yn credu fod unrhyw addunedau perthnasol rhywsut. Dwi jest angen sicrhau fod yr amser a’r llonydd gennyf i sgwennu a chrwydro. Gwaith caled yw’r gweddill.

Y gwaith darlledu ar Radio Cymru pob nos Lun yw’r peth mawr arall. ‘Paratoi’ yw’r gair mawr yma – ond does dim angen adduned i wneud hynny chwaith achos mae’r gwaith ‘paratoi’ yn rhywbeth parhaus, gwrando ar gerddoraieth yn y car, meddwl am syniadau …. drwy’r amser. Fedra’i ddim gweld bod yna adduned berthnasol onibai am, ymdrechu i wella’r sioe.

Does gennyf fawr o restr felly nagoes, gwneud llai er mwyn gwneud yr hyn dwi yn ei wneud yn well. Canolbwyntio ar y pethau pwysig. Anwybyddu’r pethau negyddol.

O ran y sgwennu mae gennyf ddigonedd o gwestiynau sydd angen rhyw fath o ‘ateb’ neu ‘ddadansoddiad’. Heddiw rydym yn gaeth i’r cysyniad o Gymru fel gwlad,lle, cenedl ond cyn y Rhufeiniaid, yn y cyfnodau cyn-hanesyddol roedd rhannau helaeth o’r arfordir gorllewinol yn rhannu arferion a diwylliant tebyg.

Yn hytrach na son am Gymru, yn y cyfnodau cyn-hanesyddol yn aml mae rhywun yn son am yr holl ardaloedd hynny ar hyd yr arfordir gorllewinol, ac eto cawn amrywiaeth rhwng gogledd a de. Roedd amrywaieth lleol i arferion ac amrywiaeth rhanbarthol ychydig mwy eang.
Rwyf newydd fod yn edrych ar, a sgwennu am, siambr gladdu o’r enw Bedd yr Afanc ger Brynberain yn Sir Benfro. Beddrod ar ffurf oriel yw hon gyda siambr ar yr ochr orllewinol. Yn yr Iwerddon mae’r beddrodau oriel mwyaf cyffredin. 
Beth yw’r stori yma felly? Cysylltiad diwylliannol neu deuluol rhwng Iwerddon a Sir Benfro yn y cyfnod Neolithig (4dd/3dd mileniwm cyn Crist)

Cymhariaeth arall rwyf yn ei drafod ar hyn o bryd yw y ddau faen hir Oes Efydd (ail mileniwm cyn Crist) ger Penrhosfeilw ar Ynys Môn. Un o’r ychydig barau o feini hirion ar yr Ynys ac eto mae parau o feinihirion yn bymtheg a dwsin yn Sir Benfro yn yr un cyfnod? Pam y gwahanaieth neu’r amrywiaeth?


Eto nid addunedau sydd ei angen arnof, jest parhau i ymchwilio, parhau i ofyn cwestiynau, parhau i dreulio amser yng nghwmni’r henebion yma. Does dim sicrwydd o gael atebion. Gofyn a chodi mwy o gwestiynau sydd mwyaf tebygol. Gallaf roi hynny ar y rhestr Adduneda efallai: GOFYN MWY O GWESTIYNAU.